fbpx
Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Підприємство приймає участь в реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року №56-р та плану заходів по Волинській області на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженого наказом управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації від 11.03.2019 року №20-адм.

На виконання розділу плану заходів “Профілактика наркозалежності та запобігання незаконному вживанню наркотиків” кабінет медичної статистики закладу по результатам статистичних звітів наркологічної мережі Волинської області проводить постійний моніторинг наркотичної ситуації в регіоні. За результатами моніторингу щоквартально готується аналітична довідка щодо захворюваності та поширеності  наркотичних залежностей серед населення області, в тому числі по окремим видам психоактивних речовин, в розрізі статевих, вікових груп та районах області; щодо звернень за наданням наркологічної допомоги у розрізі окремих нозологій; щодо чинників, які впливають на динаміку показників. Аналізуючи офіційну статистику останніх років, можна зробити висновок, що ситуація щодо поширення наркоманії у Волинській області має тенденцію до стабілізації. З 2000 року захворюваність на наркотичні залежності впала майже на 70%, контингент наркозалежних скоротився на третину. Традиційцно Волинська область по  наркозахворюваності виглядала достатньо благоприємно як на тлі середньоукраїнського показника (4,44 на 100 тисяч населення проти 9,07), так і серед інших областей України –  20 місце серед 27 (дані 2018 року). На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року №689 “Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні” по Волинській області запроваджено моніторинг наркотичної та алкогольної ситуації в області, зокрема ситуації в сфері обігу психоактивних речовин, протидії незаконному обігу та профілактики немедичного вживання контрольованих речовин, заходів з питань діагностики, лікування та реабілітації залежних осіб з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій в регіоні та попередження поширення незаконного обігу і захворюваності на залежності.

Пріоритетним напрямком роботи медичних працівників центру залишається первинна профілактика залежностей від психоактивних речовин. З цією метою проводиться активна інформаційно-просвітницька робота серед населення області, насамперед серед молоді в навчальних закладах, серед батьків та педагогів. Особлива увага приділяється таким актуальним темам, як протидія вживанню “легких” та “дизайнерських” наркотиків. В практиці лікарів-наркологів закладу проведення  профілактичної роботи на клінічній базі центру з добровільною участю профільних хворих – амбулаторних  (учасників  замісної  підтримувальної  терапії)  та  стаціонарних. На виконання плану основних організаційних заходів управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації при сприянні управління освіти Луцької міської ради для системної профілактичної роботи сформована постійно діюча робоча група у складі лікаря-нарколога та практичних психологів, яка на регулярній основі проводить профілактичні заходи в навчальних закладах міста Луцька з проведенням індивідуальних та групових  бесід, лекцій, тренінгів щодо формування навиків здорового способу життя та протидії негативним впливам, опитувань з питань обізнаності учнівської молоді щодо наркологічних проблем та попередження розвитку залежностей; з проведенням селективної профілактичної роботи серед підлітків з девіантною поведінкою та з групи ризику щодо формування наркозалежностей. Було проведено анкетування учнів 7-11 класів більшості навчальних закладів Волинської області та зроблений аналіз ризикованої поведінки підлітків для планування подальшої превентивної роботи. У квітні  2019 року була проведена пропагандистська компанія, присвячена популяризації здорового способу життя, протидії наркоманії, формування наркотичної настороженості серед учнів загальноосвітніх шкіл, навчальних виховних комплексів та гімназій Луцька.

Окремо запроваджені в закладах охорони здоров’я  Волинської області загальні популяційні дослідження (анкетування/опитування) осіб 15-16 років та 15-64 років щодо поширеності, форм, мотивів вживання та виду психоактивної речовини (згідно додатків 1-2 до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року №689 “Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні”).

В достатній мірі використовувалися засоби масової інформації – виступи на радіо,  телебаченні за участю працівників медицини, освіти, правоохоронних органів та представників церкви,  публікації в пресі. Для охоплення широкого загалу використовуються Інтернет-видання. Постійно розробляються та тиражуються друковані матеріали з відповідною інформацією.

26.06.2019 року до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиків і їх незаконним розповсюдженням за участю представників наркослужби була проведена прес-конференція з висвітленням державної політики щодо наркотиків, сучасної наркоситуації, основних проблем та шляхів їх вирішення. 24.06.2019 року Волинською обласною державної телерадіокомпанією в рамках циклу “Тема дня” за участю фахівців комунальних підприємств “Волинський медичний центр терапії залежностей” та “Волинський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом” Волинської обласної ради була проведена передача з обговоренням питань подолання стигматизації та дискримінації наркозалежних та ВІЛ-інфікованих осіб. Також на базі центру реалізується освітня програма для наркозалежних, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, яка включає заняття із юристом з питань реалізації прав наркозалежних, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, в тому числі при наданні будь-якої медичної допомоги, та проводяться тренінги для представників медицини, освіти, соціальної сфери по формуванню толерантного ставлення до наркозалежних, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, попередження дискримінації цих груп осіб.

На виконання розділу плану заходів “Лікування та реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин” діагностичні, лікувальні, профілактичні, реабілітаційні заходи при наданні наркологічної допомоги в закладі проводяться згідно клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності “Наркологія”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.09.2009 року №681; також для надання фахової допомоги на вторинному та третинному рівнях розроблені клінічні маршрути пацієнтів. З метою використання міжнародного (європейського) досвіду в діагностиці, лікуванні, профілактиці та реабілітації наркологічних хворих, який грунтується на засадах доказової медицини, та на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2016 року №1422 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 28.09.2012 року №751  “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України”” в наркологічну практику впроваджуються європейські протоколи надання наркологічної допомоги.

При наданні акушерсько-гінекологічної допомоги вагітним наркозалежним жінкам застосований багатопрофільний підхід з залученням наркологів та психологів.

Для наближення фахової допомоги до населення та у зв’язку з розвитком інституту сімейної медицини на базі центру впроваджені курси стажування для сімейних лікарів з викладенням основ пропедевтики хворіб наркологічного профілю та курси інформації та стажування для психіатрів з питань надання допомоги особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин.

Для оптимізації профілактичної роботи в навчальних закладах області налагоджена інформаційна робота з батьками, проводиться моніторинг наркологічного благополуччя в родині, надається психологічна допомога батькам та дітям при виявленні наркологічних проблем, проводиться популяризація здорового способу життя серед учнів за допомогою спортивно-розважальних, пізнавально-навчальних проектів.

При наданні наркологічної допомоги забезпечується дотримання одного із основних принципів – етапності та комплексності. З цією метою після проходження етапу лікування для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин розроблюються індивідуальні плани реабілітації, що включають психологічний та соціальний  супровід. Юристи Волинського обласного благодійного фонду “Шанс” та центру надають юридичну підтримку наркозалежним, ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД особам з питань реалізації їх прав.

З метою профілактики поширення ВІЛ-інфекції в області організовано добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, яке включає проведення роз’яснення необхідності визначення ВІЛ-статусу та розробку подальшої тактики відповідно результатам ВІЛ-тестування,  згідно Протоколу, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2005 року №415. Налагоджено формування щоквартальної звітності  по проведенню консультування у зв’язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію (форма №3-ВІЛ/СНІД, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.05.2010 року №388).

Медичним директором центру визначена потреба в замісній підтримувальній терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків. В рамках стратегії зниження шкоди в центрі функціонує  сайт замісної підтримуючої терапії. Всі залежні від опіоїдів з відповідними показами мають доступ до замісної підтримуючої терапії, отримують інформацію щодо ризиків ВІЛ-інфікування та навиків безпечної поведінки. Станом на кінець 2019 року сайтом охоплено 173 ін’єкційних споживачів наркотиків, з них 153 чоловіка, 20 жінок, середній вік –  41,4 роки, середній стаж наркоспоживання – 17,9 років, 44 особи з ВІЛ-інфекцією, 16/106 осіб з гепатитами В/С, 27 осіб з туберкульозом). При відповідних показах ВІЛ-інфіковані учасники замісної терапії на базі Волинського обласного центру профілактики та боротьбі зі СНІДом отримують антиретровірусну терапію (АРТ охоплено 39 осіб), при загостренні туберкульозного процесу – переводяться на сайт Волинського обласного протитуберкульозного диспансеру для отримання необхідного лікування в стаціонарних умовах. Терапія дозволяє залежним споживачам  відмовитись від вживання нелегальних опіоїдів та виключити кримінальну складову зі свого життя,  блокувати потяг до наркотику, попередити розвиток абстинентного синдрому, зменшити ризик інфікування ВІЛ та іншими парентеральними інфекціями, покращити стан здоров’я та соціально адаптуватись. Всі учасники замісної терапії охоплені  індивідуальним соціально-психологічним супроводом, працює постійно діюча група групової психотерапії.

Центром забезпечено регулярну розробку та поширення актуальних інформаційних матеріалів.

Для забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів щороку в області проводиться оцінка кількості спожитих наркотичних лікарських засобів по окремих групах препаратів та окремих закладах охорони здоров’я з метою формуванням потреби на наступний рік по всіх закладах та Волинській області в цілому. Забезпечено доступність відпуску лікарських засобів з вмістом наркотичних та психотропних засобів в закладах охорони здоров’я та аптечних закладах на всіх рівнях надання медичної допомоги в області.

На виконання розділу плану заходів “Деякі питання державної політики щодо наркотиків” наркологічна служба Волинської області  співпрацювала із неурядовими громадськими організаціями: Товариством Анонімні Алкоголіки, Євангельською церквою “Фіміам”, Християнською церквою “Ковчег” Нововолинська, Волинським обласним благодійним фондом “Переображення”, Волинським православним братством тверезості імені Іоанна Кронштадського з метою ресоціалізації та духовної підтримки наркозалежних, благодійним фондом “Шанс” по реалізації проекту “Зниження ризику ВІЛ-інфікування серед уразливих груп”.